Con lai Nhật-Việt

Kết hôn với người Nhật, bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho các thủ tục hành chính nhùng nhằng liên quan đến cả bạn và ...